Voice

dodge (Maiko Jinushi, Hitomi Tada)

2010
”Kyoko Idetsu, Maiko Jinushi”
Art center ongoing, Tokyo